dada'd`a-da'n1Bol:Si ibarita' no tumawag o kumutana sa sayay bali.Tg:Tao po.Io:Apo.Eg:Call when approaching the house, hello.Rel. tokayab2Bol:Kasabyan a pannawag ran mangallago' sa sayay babayin idad anan sayay ina a kasa gapon pikanayunan ra.Tg:Ale.Io:Nana.Eg:A call to a woman without any relationship to show respect.3Bol:Saray raruma nin taga Bolinao siti a tawag ra konan panginawen ra.Tg:Kaka.Io:Nana.Eg:Aunt.Der.dumada'kadadada'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *