maglatanmag-la-tanPerf.naglatanFromgalatanvst1Bol:Lumiwa' yan naiyabing a anak a kai narate' a panganganak nan ina.; Ambo' kumplito; Mabuktot a naglat yay abing a kai et narate' a pangangabing na.Tag:Pagpapalaglag; nakunan; magtunaw; tigil; wala; agas; nalaglagan; nakulangan; maybawas; ; pagkalaglag ng sanggol.Ilo:Naalisan; naik'katan; Nakurangan; Naalisan; naikatanEng:Abortion, deliberate causing of premature birth., Miscarriage., For something to have been reduced in number, weight, for something to have been removed., Miscarriage, the unintentional birth of a baby before it is able to live.Cls. synmamadaya'synmabaw'asanmakurangan2Eng:Discount.Antmalamu'nan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *