maglatanmag-la-tanPerf.naglatanPuon:galatanvst1BolLumiwa' yan naiyabing a anak a kai narate' a panganganak nan ina.; Ambo' kumplito; Mabuktot a naglat yay abing a kai et narate' a pangangabing na.TagPagpapalaglag; nakunan; magtunaw; tigil; wala; agas; nalaglagan; nakulangan; maybawas; ; pagkalaglag ng sanggol.IloNaalisan; naik'katan; Nakurangan; Naalisan; naikatan.EngAbortion, deliberate causing of premature birth., Miscarriage., For something to have been reduced in number, weight, for something to have been removed., Miscarriage, the unintentional birth of a baby before it is able to live.Syn clspadayaen2EngDiscount.Antmalamu'nanSyn clsmakurangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *