maglatanmag-la-tanPerf.naglatanFromgalatanFrom*galatvst1Lumiwa' yan naiyabing a anak a kai narate' a panganganak nan ina.; Ambo' kumplito; Mabuktot a naglat yay abing a kai et narate' a pangangabing na.Rway bulan na tamo' nin mabuktot, naglatan yayna.Naglatan ya ket madaya' ta limay bulan naynan buktot.TagPagpapalaglag; nakunan; magtunaw; tigil; wala; agas; nalaglagan; nakulangan; maybawas; ; pagkalaglag ng sanggol.IloNaalisan; naik'katan; Nakurangan; Naalisan; naikatanEngAbortion; deliberate causing of premature birth.; Miscarriage.; For something to have been reduced in number, weight; for something to have been removed.; Miscarriage; the unintentional birth of a baby before it is able to live. Cls. synnamadaya'synmabaw'asanmakurangan2Kai mon maglatan?Naglatan a awit ko, main nangalap.EngDiscount.Antmalamu'nan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *