bale'1ba-l`ɘ'1conjBolSarita' a mangitarana' nin kasuldong a kaisipan a ambo' nin si man'ilalwan.TagSubalit.IloNgem.EngBut, on the contrary.2partBolSumunor ya sa sarita' o grupon sarita’, mangibarita' yan pakaka'ngap o kaisipan a ambo' yay si man'ilalwan. TagGayunman.IloNupay kasta.EngHowever, marking a counter expectation.Syn clslamang tawanin manDer.ambale'bangbale'id.mayin bale'pa'no bale'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *