mapusyawma-pus-y`awPuon:pusyawvstBolKurang ya sa kulor a sayay bagay nin say dandani ya ana nin maputi' udino kurang ya sa udit a rupa nan sayay tawo tan raruma et.TagMaputla; namumutla.IloAgbebsar; nabesag.EngTo be pale or lack the expected color.clfkulorSyn clsputi'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *