da'tond`a'-tonMassduda'tonn1Bol:Animan nin bagay a ibi para konan Dios o sa raruma nin manraywen nin bilang dios nin pangipa'kit nin pangrarayo kona.Tag:Alay; handog; sakripisyo.Ilo:Daton; sagut.Eng:Something given as an act of worship.Cls. synatang2Bol:Sayay bagay bilang sa kansyon, birso, libro uno raruma et nin gawa' nin igagara para sa sayay amigo, inado', mampamin tulong o raruma et.Tag:Alay; handog.Ilo:Sagut.Eng:Addressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.Cls. syndidikasyonDer.ida'tonikida'tonpinakada'ton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *