yatabenya-ta-bɘnAtc. is manyatabenPerf.yinatabFromyatabvoKalapen anay bunga.Bilang sa no ani a imula nan sayay tawo, saytaw a yataben na anamaet. Yataben tamoynay bunga.Manyataben raynay pari.Yataben moy gun-guna nin ginawa' mo.TagMag-ani; maggapasIloAgganiEngTo harvest or reap something.specaguden1Der.yayataben

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *