mababa'ma-b`a-ba'Frombaba'vstBol:Animan a magawa' nan sayay tawo sa anggawan mayadi' na; main magawa' na tan pakayadi' nan gumawa'.Tag:Makakaya; kakayahan; may kakayahan.Ilo:Mabalinan; mabalbalin; maaramidan; kabaelan; mabaelanEng:For a person to be capable of doing something. This is usually a developed skill.Cls. synmagawa' 2pakaagmesDer.mababaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *