talaytayta-lay-taynKaaagos nan daya' a mamunta sa sarban parti nan lalaman. Kappako nan animan a marabsaw a dumalan sa tubo tan sarban keen na.Say talaytay nan daya' ko ambo' pari-pariho.TagAgos; talaytay; alulos.IloTalaytay; panagayusEngCapillary movement or flow through a tube or passageway.Der.talaytayantumalaytay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *