talaytayta-lay-taynBol:Kaaagos nan daya' a mamunta sa sarban parti nan lalaman. Kappako nan animan a marabsaw a dumalan sa tubo tan sarban keen na.Tag:Agos; talaytay; alulos.Ilo:Talaytay; panagayusEng:Capillary movement or flow through a tube or passageway.Der.talaytayantumalaytay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *