payaborpa-y`a-born1Animan a bagay a nitulong sa maidap a tawo.Abaw a payabor narisibi ran maidap sin pasko.TagLimos.IloAsi.EngA gift freely given to meet a need.2Bindisyon nan Dios konran tutawo; say matkap sa byay a inawru-awron man'ibi nan Dios.Say payabor nan Dios, pirmi a agwangen tamon inawru-awro.EngA blessing or a favor toward a need given by God.Der.ipayaborkipayabormakipayabornikipayaburanpamayaborpayaburan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *