kata'gayanka-ta'-ga-y`anSpch var.kaata'gayanFromkata'gayptcp1BolSi sukat mangibwat sa yupa' o puon nan sayay bagay nin tarindeng anggan tuktok na o ispasyo nin iti sa ta'gay, o mangibwat sa ayi nan edeng nin tawo anggan ulo na.TagKataas.IloKangato.EngHeight as of a person, place or thing.2BolNo sa tawo, saya nin ata'gay a kikit kona, igagalang ya tan unuren yan ka'bawan.TagKadakilaan.IloKinatan-uk.EngHigh in rank.Antkakisidan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *