abisuwanAbisuwan mosara yapo' a matua mo ba'yo ka makodtaw.Abisuwan saran bangko a main nin utang konra no adani ana nin marate' a awron mammayad ra.Inabisuwan rako nin main iksamin mi kanya' nag'adal akon maong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *