ambo''am-b`o'Spch var.umbo'advBolIbarita' nan sitin sarita' a nikakai nan sayay kapapa'sar o pigagawa' nan sayay bagay o tawo.TagHindi.IloSaan; haan.EngThe negative of a stative item or quality or thing - not.Anto'Rel. tokaikasa1Relandi' 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *