abaraen'a-ba-r`a-'ɘnPerf.inabara'Spch var.abara'nenAtc. is man'abaraenFromabara'voBol:Gawa' a pangibwatan nin kai maituloy a man-gaw'en ket maatrasa a pakayadi' o kapika' sa sa keen.Tag:Abalahin.Ilo:Panangririrbuk iti maysa a tao iti kapada na a tao nga iso gapo nga saan pakalpasan ti aramid na.Eng:For someone to interrupt an activity or a person thus causing a delay.Cls. synisturbwen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *