ta'gant`a'-gannBol:Sayay bagay a maidap lalo no kai tanda' a udas irarate' nan mantaga'nan.Tag:Hintay.Ilo:Aguray.Eng:the period of waiting.Der.ita'ga-ta'gankatata'ganmakata'ganmana'ganpata'ganenpitta'gansitata'gantaga'nantuma'gan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *