kansyonkan-ʃ`onSpcancionsong, balladMasskukansyonnBolSayay padalan nin pangibusngaw nin say iti sa kapusuan a mangusar nin napili' nin susarita' nin ipunto o main nin musika a pangibalikas.TagAwit..IloKansion.EngSecular or classical song.Cls. synkanta 1Relkundimanspecbaba-yuyoDer.kansyunankansyunenmangansyonid.kansyon kalaumawankansyon sin nu'nan panaon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *