tawagt`a-wagn1BolKayab o ta'way ta pigaw makalap a atinsyon nan sayay tawo ket kumastang udino umarak ya.TagTawag.IloAyab.EngA call to entreat someone for their attention..Cls. synkayabkurarawkutanasabet 12BolSi ibalikas nin ngaran nan sayay bagay, tawo tan raruma et.TagTawag.IloAwag.EngAn identity, something by which something is called.Cls. synngaranDer.itawagkatatawagmanawagmatawagpananawagpatawagtawagentumawag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *