ka'dwanka'-dw`anPerf.kina'dwanAtc. is mangka'dwanFromkado'vlBol:Kidawat inganga'do.; Kidawat udino mami nin inganga'do.Tag:Maawa'; kaawaan.Ilo:Kaasian.Eng:To have pity on someone.Cls. syninganga'dwenDer.kudwa'dwanmaka'dwan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *