bulonb`u-lonn1BolSi kapapa'sar nin parihoy punta nan sayay bagay sa diriksyon nin siri.TagNaaayon sa hihip ng hangin.IloBulon.EngFavorable moderate wind.Antsubaen 1sungsong2figBolSay dispusisyon nan sayay tawo o kapapa'sar nin bagay-bagay ket mabista o pabor sa sayay dawaten o ipagwa'.TagAyon.IloBulon.EngTo be in the mood and eager to do a certain thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *