upisina'u-pisi-naSpoficinaoffice, orderly room, laboratory, workshopnBolSi pagtrabahwan nan sayay empliyado saya nin kwarto a matinek a kasan makadisturbo; lugar a naigagara nin pagtrabahwan nan sayay magtrabaho.TagOpisina.IloPagsaadan.EngOffice.Der.mampangupisina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *