maipa'ka'ma-'i-pa'-k`a'Fromipa'ka'1vstBol:Usaren yayti sa pammarita' nin bagay-bagay bilang wadi' kapapa'sar, pigagawa' o papalaway para sa sayay bagay o tawo.Tag:Ukol sa; hinggil; tungkol sa.Ilo:Maipanggep; maiyatakday; maipapan.Eng:With respect to something; about.Cls. synbana' sa 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *