ta'wayanta'-wa-y`anPerf.tina'wayanAtc. is manta'wayanFromta'wayvlBol:Kayaban yay sayay tawo nin ipaksaw a busis o tunoy.Tg:Tawagin ng malakas o pahiyaw.Io:Pukpukawan.Eg:To call somebody by shouting.Cls. synkayabantawagen 1Der.kata'wayan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *