ampi'am-pi`TagkampiadjrareSayay tawo a kiayon uno mayi sa rason nan sayay tawo sa sayay kai nin pitatarusan.Ampi yay ampyar sa bula konran Cape ta taga babali ya.TagKampi.IloPagkakaduaan.EngTaking someone's side in an issue or conflict.Antkuntraswawi'Cls. synayonkumpurmisynkumpurmiDer.ampiwankaampikiampimiampiumampi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *