ambisyon'am-b`i-ʃonSpnambicionambitionnMasuet a man'apesen nin marate' sa byay, alimbawa' pag'in diadal, papularidad, pakayadi', kayamanan tan raruma et.Ambisyon nay mag'in nin duktor.TagNinanais maabot o marating. IloKayat nga madanun wennu pagbalinanEngAmbition, a strong desire to achieve something, such as fame, power, wealth, etc.synalapaap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *