malingatma-liŋatFromlingat1vstBolSi tawo nin kasan paga na tan kasan asikaso.TagPabaya; mapagpabaya.IloPanagbaybayan.EngNegligent, neglectful., Aware, conscious.Cls. syndumrakmadusaymakaarammapamauryan2nBolPigagawa' nin tawo a pirmin main pangngasikaso sa animan a mangyadi'.TagBatid; nababatid; alam; nalalaman.EngProtection, knowing, consciousness.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *