piraramaanNo piraramaan tamo anamaet a siping-sipingen tamon tinapay, kai para a mangkirama' atamo sa lalaman na ni Cristo nin nibi na para kontamo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *