pa'nop`a'-noFromnointrg pron1Sarita' yaytin sarita' a manepet no ani a huston gaw'en udino prusiso para sa animan a bagay o gawa'.Bangbale' pa'no tamoynay in, masyadoynan bitil ko?Pa'non sain a si Satanas ket palakwanen nay lalaman nan diri ey? Pa'no nin pangwa' mon wanti?Pa'no nayadi' moynay gawa' mo?Pa'no a pangawa' moyo nin apay?Pa'no moyna sawanin ey?Pa'no ka'teng nin byahi sa Baguio?TagPaano; paano?IloKasat no?; kasano?EngInterrogative as to means, extend, degree, intensity or manner; how.1.1prAniman wadi' a mangyadi', main et lamang pakagawa'.Naka'ngap saray tutawo sa no pa'non pangangakay na ni Jesus bana' ta say pangangakay na ket main nin pakayadi'.Pinakadani nasara nga'min ni Jesus kona tan wana konra, <<Tanda' moyon peteg no pa'noy pag'uuray ran mag'uuray iti sa mundo.>>Mataman pa'no a idap, sansya et nin main ilalo.Mataman pa'no et nin idap, malasat et a lamang.TagKahit paano.IloNuman pay kasatnoEngMarks a relative clause that identifies the specific manner or extent referred to.Comppa'numanDer.ikipa'nomakapama'nomapa'nopa'nwenpaima'nopakapa'nuwanid.pa'no edet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *