magra'mosmag-ra'-mosPerf.nagra'mosFrom*ra'mosvaBol:Pangriringas nin rupa yupa' sa panguyas nin ranom udino linabey a bubulong kayo a bilang sa bayawas; panganglat nin sama' nan rupa yupa' sa panglelebet nin ranom tan sabunen nin sabon.Tag:Maghilamos; hil'amos.Eng:To wash the face.Rel. touyasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *