no wanin edetno wa-nin 'ɘ-dɘtsay. ofedetphrBol:Kanya' no wanin.Tag:Dahil iyon; sa gayon; kaya anupatIlo:No kasta ngarud; no kastaEng:If that is the case.Cls. synbana'kanya'sa sain udetsigon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *