pa'selpa'-sɘlFromseselvaccollBol:Pigagawa' ran ua'nak nin umakis anan umakis ket kai tanda' no mayin, rabay nay pakuyong. Kasan tunoy ket duka' a nakem ta main kai na rabay a nangyadi'.Tg:Pag-aalboroto; tampuhin.Io:Agpasugnod; alboroto; paay-ayo.Eg:To be temperamental especially in children or old people and so sulking, moody and bad tempered.Cls. synnises'ewanDer.mangkuma'selmapa'selnikapa'sel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *