amilen'a-m`i-lɘnPerf.inamilFromamilvo1BolIklen yay bagay a iti sa bebey ket mako ya sa tyan.TagLunukin.IloLamduken; tilmunen.EngTo take something into the mouth so as to swallow it.Cls. synitlen2figBolSi sayay bagay bilang wadi' daluyon o ninganga nin luta' o gayun-gayon ket sakban o irebreb nayan liso a sayay bagay bilang wadi' tawo o raruma et.TagSakmalin; tabunan.EngTo take something into an opening so as to engulf it into the system.Cls. synalun'unen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *