*kirmagkir-magvBol:Si sayay tawo nin sambuten nay mayi konran mako sa baybay magkunswilo; si sayay tawon rabay nay kialuyon konran mako sa piknik.Tag:Makipagsaya.Eng:To join and enjoy the company of a group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *