*kirmagkir-magvSi sayay tawo nin sambuten nay mayi konran mako sa baybay magkunswilo; si sayay tawon rabay nay kialuyon konran mako sa piknik.TagMakipagsaya.EngTo join and enjoy the company of a group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *