ka'ngapk`a'-ŋapadjKaingaran nin sabtay nikabigra' sa na'kit o narnge'. Sabtan ka'ngap ko sin na'kit koyay abing nin say rupa na tawo bale' say ayi na ikoy kuna'.Sabtan ka'ngap kon naka'kit nin main rapeg ket kasan gunem.TagGulat; labis na pagtakataka; pagkamangha; gilalas.IloSiddaaw.EngTo be astonished at something. Der.maka'ngap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *