pangagwangpa-ŋ`ag-waŋFrommangagwanggerBol:Say pangangako' nin sayay bagay a nibi ibat sa raruman tawo.Tag:PagtanggapIlo:PanangawatEng:The process of receiving and accepting.Cls. synrisibyenDer.pangngagwang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *