manganakma-ŋa-n`akPerf.nanganakAtc. is mampanganakPuon:anakva1BolSay gawa' nin si sayay mabuktot tawo o ayep ket iliwa' nay abing na.TagMag-anak.; Magsilang; manganak; magluwal ng sanggol.IloManganak.; Aganak; mangipasngay; agan'anak.EngTo give birth.Syn clsmangabing2BolMag'in ama uno ina sa binyag, kumpirma uno kasal.TagNinong; ninang.IloNinong; ninang.EngTo act as sponsor or godparent in baptism, confirmation, or wedding.specama sa binyagama sa kasalama sa kumpirmaninangninong3EngTo compound interest.AntbaogDer.mangnganakpanganganak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *