lamang1l`a-maŋadv1Usaren yaytin sarita' nin mamikumparan rway kaisipan nin adani a kuniksyon sa saya tan saya bale' parihon main nin kai man’ilalwan o miswi' nin pipa'kaan o ipatarusan.Ilalwan nayay sayay bagay a rumate' bale' kai nin lamang.Anro man a libot, sa simbaan lamang a ugot.Parti nan sayay bagay a nasida' bale' magawa' yan isubli' lamang.Nuli' yayna a Catawan sa langit bale' rumate' ya li' a lamang.Abirno kwintawen ko nin uman a ganansya, sya li' lamang a lumwa' nin ubat.TagLamang (naman)IloMet lang.EngThis compares ideas that in the situation are closely related but commonly have an unexpected or preposterous or incongruous implication; nevertheless, ironically. 2Usaren yaytin mangipataros nin kai ginagara o inilalwan a pipariho ran rway bagay o kapapa'sar.Mu'dit yan lamang a aysing nan kapi'sa ko.Bangli' no madubli a masaliw nin kuna' no nanaliw yan lamang si mama.TagDin; rin.IloMet laeng.EngAn unexpected sameness, as well.Cls. synanamaet 1Relpariho3No usaren yaytin kalamo' nin sayay nibarita' nin udas o panaon say katarusan na ket saytaw ana o pariho sa naibarita'.Ket konan sitaw anan lamang nin panaon, ket konra, rumate' ana a pakasida'.TagNa rin; na din.IloMet laeng.Eng"Same" when modifying a time word in an unexpected situation.id.anamaet a lamanglamang ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *