saligagawsa-li-ga-gawadjTawo nin ambo' mabistay gawa' na ta magulo a kaisipan na kai ya rumnge' sa mabistan kaisipan. Si sayay tawo limang kasan huston kaisipan.Saligagaw ka kai mo reng'en a bibilin.Si babayin saligagaw, mako yan pirmi sa butlay dalan.TagLumilipad ang isip.; Malilimutin.IloAg'alaala nga panunot; NaampangEngAbsent-minded; going somewhere without listening to instructions or a person who is not behaving according to cultural norms.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *