ah'`ahSpch var.aintrj1Bol:Ibarita' nayaytin sayay tawon kayadi' main mairot nin nibibilin konan sayay tawo.Tag:Sinasabi ito upang bigyang diin ang tagubilin.Ilo:Ibaga datoy nga sarita no kayat nga iduldol ti maysa a pammaga.Eng:An interjection used to emphasize an instruction.2Bol:Ibarita' nayaytin sayay tawon rabay nan umanen nin nag'irgo a nibarita' na ta kai na narnge' nin mapalaway.Tag:Ano? Ha?.Ilo:Ah? Anya?.Eng:What was it you said?synani 13Bol:Usaren yaytin pangibusngaw nin pakikumpurmi, nipaka'ngap, ririket, pakadismaya, sager, pagdudwadwa tan raruma et dipindi sa no pa'no a pangibalikas. Tag:A; Ha.Ilo:A.Eng:An interjection emphasizing various feelings of wonder or joy or anger or surprise or disgust or shocked discovery, etc., in accordance with the context.Cls. syntalaga 1say.O' a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *