ah'`ahSpch var.a1intrj1Ibarita' nayaytin sayay tawon main mairot nin man'ibibilin konan sayay tawo.Andi' ka miikap nin sakapigo no bukod modti sa bali, ah?Anaod ta mampangwa' ka nin makapaka'ngap a bubagay, ipadar moyna ah, ta pigaw nin matandaan sa intiro nin mundo! TagSinasabi ito upang bigyang diin ang tagubilin.IloIbaga datoy nga sarita no kayat nga iduldol ti maysa a pammaga.EngAn interjection used to emphasis an instruction.2Ibarita' nayaytin sayay tawon rabay nan umanen nin nag'irgo a nibarita' na ta kai na narnge' nin mapalaway; ani? Ah, ani wamo?TagAno? Ha?.IloAh? Anya?.EngWhat was it you said?synani 13Usaren yaytin pangibusngaw nin pakikumpurmi, nipaka'ngap, ririket, pakadismaya, sager, pagdudwadwa tan raruma et dipindi sa no pa'no a pangibalikas. «Si'no yayti si kalamo' tamo?» wanan lalaki. «Si kumpari mo,» wanan babayi. Sin wanin wanan lalaki, «A, si kumpadri anamain!»Ah! Si'koy sangkata'gayan nin nakalap sa iksamin.Ha, andyak pa.Konan siin, nagsari-saritaan raya a wanra, <<Ha! Si'ka a tumutumbok na nin sitaw a tawo!>>TagA.; Ha.IloA.EngAn interjection emphasizing various feelings of wonder or joy or anger or surprise or disgust or shocked discovery, etc., in accordance with the context.Cls. syntalaga 1say.O' a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *