ikomo'i-ko-moCmpd. ofmoikon1vinBolIbarita' konan sayay tawo a ikon nayay sayay bagay.TagIyo; sa iyo.IloKukuam; kwam; para kenca; agpaay cenca.EngYours, it's yours, that belongs to you.Antikongko2nBolRabay nan saritaen si ikon mo a partin lalaman. siin komo.TagIyo; ang iyo.IloMabagbagim; kukuam.EngGenitals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *