blowoutblu-'awtEgblow outnBol:Sayay okasyon yayti a si sayay tawo ket nakaga'mor ya nin mabistan bagay ket mamakan ya ta ipa'kit nay ririket udino pakisalamat na. No ata'gay a grado nan anak si ama tan ina mami saran party konran uamigo ra; mamakan.Tg:Magpakain kung nanalo.Eg:Party.Der.iblowout

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *