murtalmur-talSpmortalmortal, deadlyadjBolSay kapapa'sar nan sayay pinarsa a main panganggawan na tan main patiti na.TagMortal; may kamatayan.IloMortal; adda ipapatay; adda pagtingaanan.EngMortal, having the quality of dying or ending.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *