magawa'ma-ga-w`a'Perf.nagawa'nagwa'Spch var.magwa'Fromgawa'vst1collBol:Say pusibilidad nin gaw'en.Tg:Pwede; maaar`i.Io:Mabalin.Eg:To be able to be.AntinkapasidadCls. synpusibli2Bol:Say mayadi' o mapuspos.Tg:Nagawa.Eg:To be able to accomplish something.Der.magawa'-gawa'magawaanmagwa-magwa'magwaanmaipagwa'mamagwa'mamapagwa'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *