talagt`a-lagadjBol:Si kapapa'sar nin si sayay bagay ket ambo' yan pirmin mangyadi' o ma'kit tan say sakalako ya sa ka'bawan.Tg:Dalang.Io:Manmano.Eg:For something to be rare or infrequent.Antka'bawan 2pirmiDer.katalaganmamatalagmatalagpatalagen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *