bisyobi-ʃocfbisyusoSpviciobad habit, vice nBol:Sarban klasi nin sugal; sarayti kasusubag sa nakrityanwan a byay; sarban kaririktan nan lalaman a gaw'en, a saray pagkasalanan a sumubag sa karabayan nan Dios; bilang sa sugal, minom arak, mamabayi tan raruma et. naiparmaw nin ugali' a duka'.Tg:Bisyo.Io:Bisyo.Eg:Vices, bad habits - gambling, drinking liquor.Cls. syndikot 2Der.mabisyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *