guruyanguru-yanFromguroyvlBol:Animan a bagay a sin'er ya ba'yo ya unat-unaten leleg a manlumalako ket gumaudgod ya tan gumarasagas ya sa luta'. Binira; ginlat sa kami'nan yupa' sa pamimira.Tag:Kabigin; akayin; kaladkarin; hilain; binunot.Ilo:GuyudenEng:Pull along by force. Lead by the hand; drag; haul.AntiturorDer.panguruyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *