akuen'a-k`u-'ɘnPerf.inako'Atc. is man'akuenFromako'vo1Bol:Pangririsibi nan sayay tawo sa ibi o ipagawa' kona, o sa sayay tawo. Tag:Pagtanggap ng responsibilidad na iniatang at ipinagawa sa isang tao o isang bagay.Ilo:Panag-awat iti maysa tao iti inted a rebbeng nga inted.Eng:To accept or take responsibility for someone or something.Cls. synrisibyen2Bol:Pangalilbi' nan sayay tawo a ginwa' nayay sayay bagay, o a si sayay bagay ket tutuo o tanda' ya.Tag:Pagkilala sa isang bagay na ginawa, o na ang isang bagay ay totoo.Ilo:Panagbigbig ti maysa a banag nga inaramid wennu agpayso iti maysa a banag.Eng:To admit or acknowledge the truth of something. Antgurutan 2Cls. synalilbien 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *