maigamerma-'i-ga-mɘrPerf.naigamerFromgamervstBolBagay a pakaigaletan nan sayay tawo; kamainan nan sayay tawo a kai yayna gapo maisyay; nakaigameran nan tawo a kai na malakwanan; mangipukpok sa sayay tawo.TagNabago.Engpersistent, steadfast, pasted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *