maglatmag-l`atPerf.naglatFromgalatvst1BolPakaisyay nan sayay bagay o tawo sa kamainan na.TagMaalis.IloMaikkat.EngTo be removed from something or place.Cls. synmaiyalis2BolMapaanda' o tumgen a maingar.TagMatanggal.IloMaikat.EngTo bring an end to a malady, healed.Cls. syntumgenumanda'3BolMakasa o ma'met a natandaan o nangumanan ana.TagMatanggal; mawala.IloMaawan; mapukaw.EngTo lose the usefulness of something.Cls. synmakasama'met

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *