dalananda-l`a-nanPerf.dinalananAtc. is mandalananFromdalanvl1Bol:Lalakwan o labasan nin lugar o ispasyo nin mako sa keen o sa sayay lugar.Tg:Daanan.Io:Pagnaan.Eg:To pass through someplace.Cls. synagusan 12Bol:Say masari'-sari' nin tawo sa byay.Tg:Maranasan.Io:Mapadasan.Eg:To experience something.Cls. synmasari'-sari'synmaikspiryinsyaDer.dadalanandalan-dalananmadalananmapadalanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *