lakwananla-kwa-n`anPerf.linakwananAtc. is manlakwananFromlakwanvl1Bol:Ibati' yay sayay bagay, gawa' o tawo, a mako sa adayo' o sakalakon kami'nan.Tag:Iwanan.Ilo:Panawan; adaywan nga mapan iti sabali a lugar. Eng:To abandon, leave something in the place where it is and normally not come back. Cls. synkaday'an 1pal'isansyayan2figBol:Itgen tan kaday'an yayna a sayay gawa' o pigagawa' laloynay makapoy o duka'.Tag:Talikdan.Ilo:Tallikudan.Eng:To abandon an emotion or action.Cls. syngurutan 1itgenDer.malakwanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *