abelenWanin ta si bata na, kasa nin pidaraitan na bana' ta inabel yan diri-diritso.Kai magawa' nin abelen a kapas nin kapok ta para tamo' sa alunan tan tekrean.Kai nin magtrabaho o mangabel nin isket ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *